De nieuwe standaard voor het waarderingsbeleid van verzekeraars.

Thema’s IFRS 17

IFRS 17 international financial reporting standard

Met de publicatie van de IFRS 17-standaard in mei 2017, kreeg de verzekeringswereld er een uitdaging bij. In 2021 moet iedere jaarrekening aan de nieuwe standaard voldoen. Dat betekent voor verzekeraars dat het implementatietraject ruim voor die datum moet zijn afgelegd. De transitie naar IFRS 17 is gecompliceerd, maar goed uitvoerbaar. Daarbij verdient een stapsgewijze aanpak de voorkeur. Een succesvolle implementatie levert verzekeraars uiteindelijk ook tastbare voordelen op.

 IFRS 17 (International Financial Reporting Standard) vervangt de standaard IFRS 4 die sinds 2004 van kracht is voor verzekeringsplichtigen. Het doel van de standaard is verdere uniformering van het waarderingsbeleid en meer transparantie voor toezichthouders en stakeholders.

Read more Call back

services and solutions
Service Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.

View

IFRS 17: nieuwe waarderingsnorm voor verzekeraars

De essentie van de nieuwe standaard is de verplichting om de actuele waarde van verzekeringscontracten te berekenen. IFRS 17 voorziet hiervoor in een measurement model, de kern van de nieuwe waarderingssystematiek. Het model werkt volgens de building block approach, ofwel het bouwstenenprincipe. Voor een aantal verzekeringsproducten mag gebruik worden gemaakt van een eenvoudiger model, de premium allocation approach (premie-allocatiebenadering). Voor specifieke winstdelende contracten is de variable fee approach (variabele vergoeding) in het leven geroepen.

Kasstromen als maat voor winstgevendheid

IFRS 17 rekent definitief af met bestaande waarderingsprincipes. Binnen de genoemde bouwstenenmethodiek staan de zogeheten fulfillment cashflows centraal, de kansgewogen gemiddelde kasstromen die vereist zijn om te voldoen aan de verplichtingen die aan verzekeringscontracten vastzitten, vanuit het perspectief van de verzekeraar. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in drie componenten (de blokken):

  • De inschatting die u als verzekeraar maakt van alle toekomstige in- en uitgaande kasstromen in samenhang met verzekeringscontracten (future cashflows);
  • Het contant maken van de kasstromen om de tijdswaarde uit te drukken (discounting);
  • Een opslag voor niet-financiële risico’s die van invloed kunnen zijn op de betreffende kasstromen (risk adjustment).

Wellicht komen deze blokken u bekend voor. Ze zijn ook binnen Solvency II leidend, zij het in een iets andere vorm. Een volledig nieuw begrip dat u in het kader van IFRS 17 tegenkomt, is: contractual service margin. Deze drukt het positieve verschil uit tussen de contante waarde van inkomende en uitgaande kasstromen.

Nieuwe waarderingsmodellen, nieuwe systemen

Tot zover, in kort bestek, de belangrijkste begrippen waar uw organisatie tijdens de transitie naar IFRS 17 tegenaan zal lopen. Welke impact de toepassing van de nieuwe standaard precies heeft op uw organisatie, laat zich nog niet voorspellen. Wel is duidelijk dat de transitie naar IFRS 17 begint met een beoordeling van bestaande waarderingsmodellen en van de mogelijkheden van uw huidige systemen. Wijzigingen in die modellen en systemen zullen vereist zijn om onder meer historische data op te halen en te verwerken. Ook zijn ingrijpende aanpassingen in de systematiek voor de rapportering rond de winst- en verliesrekening te voorzien. De infrastructuur van de bestaande polisadministratiesystemen zal verbeterd moeten worden en er zullen innovaties noodzakelijk zijn in IT en Data Analytics.

Organisatorische impact

IFRS 17 raakt niet alleen uw systemen en processen, maar ook uw organisatiecultuur, bedrijfsvoering en communicatiestandaarden. In de voorbereidende fase komt veel nadruk te liggen op kennisoverdracht en bijscholing. Voor de implementatiefase is interactie binnen multidisciplinaire projectteams van actuarissen, financials en IT-specialisten essentieel. Een factor die de implementatie en uitvoering nog eens extra gecompliceerd maakt, is dat u er niet aan ontkomt deze synchroon te laten lopen met de implementatie van IFRS 9.

Praktische tips voor implementatietraject van IFRS 17

Om op tijd ‘IFRS17-compliant’ te zijn, is om te beginnen een impactanalyse nodig en zullen huidige systemen doorgelicht moeten worden en, waar nodig, aangepast. Daarnaast is het van belang om (historische) data toegankelijk te maken en op te schonen. Praktische tips voor een efficiënt implementatietraject zijn onder meer:

  • Kies voor een multidisciplinaire aanpak en richt een taskforce in om per discipline doelstellingen te formuleren en te realiseren;
  • Zet alle beschikbare kennis in om actuele en historische data te toetsen op bruikbaarheid en kwaliteit;
  • Maak gebruik van expertise op het gebied van data analytics of huur deze expertise in;
  • Kies voor een stapsgewijze aanpak met voldoende evaluatiemomenten en zorg voor draagvlak;
  • Begin tijdig om te voorkomen dat uw organisatie overbelast raakt;
  • Besteed voldoende aandacht aan (bij)scholing van uw medewerkers.

Samenvatting IFRS 17 en tastbare voordelen voor verzekeraars

IFRS 17 is primair bedoeld voor meer transparantie en om verzekeraars in de Europese context eenduidiger te kunnen beoordelen. Tegelijkertijd levert de komst van IFRS 17 ook voordelen op voor de verzekeraars zelf. De transitie voorziet in de bouw van flexibele systemen en modellen die een constante stroom van relevante informatie zullen opleveren. Dat biedt nieuwe kansen voor productontwikkeling en –beoordeling met behulp van geavanceerde data-analyse technieken. Ook zullen dataverzameling en –analyse versneld resulteren in meer gepersonaliseerde verzekeringspakketten die beter op klantbehoeften en specifieke risicoprofielen zijn afgestemd.

Inventarisatie en advies over transitie naar IFRS 17

Iedere nieuwe standaard brengt werk met zich mee. Dat geldt zéker voor de transitie naar IFRS 17. Een succesvolle implementatie begint met een deskundige inventarisatie, opgevolgd door een concreet advies en stappenplan. De specialisten van Triple A staan klaar om de meest efficiënte route samen met u uit te stippelen.

Call me back

© 2024 AAA-Riskfinance – Belgium. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.